ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ/ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ/ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

EN

Πρόσκληση για Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών / Χαρισματικών / Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων» σε Γενική Απολογιστική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στις 5 Δεκεμβρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, 10680, Αθήνα.

Θέματα της Γενικής Απολογιστικής Συνέλευσης

  1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης
  2. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τις δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά τη διετή θητεία του
  3. Οικονομικός απολογισμός
  4. Προϋπολογισμός για το επόμενο έτος
  5. Έγκριση των μέχρι τώρα πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  6. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
  7. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  8. Προγραμματισμός της επόμενης Γενικής Συνέλευσης
    Άλλα θέματα

Θα ακολουθήσει η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
σε Σώμα.